loader image

ریسک ها و فرصت ها

ریسک ها و فرصت ها می توانند اثرات کوتاه، میان و بلندمدت بر دستیابی سازمان به اهداف داشته باشد. این اثرات می تواند بصورت مثبت یا منفی بر هزینه ها، کیفیت، اعتبار، محدوده و زمان تبیین گردد. این ریسک ها و فرصت ها با ماهیت های گوناگون در شرایط مختلف ظاهر می شوند که متناسب با این ماهیت ها اقدام به طراحی و تدوین طرح های برخورد مناسب می گردد.
شرکت سامان محیط انواع ریسک ها و فرصت ها شامل:
1. ریسک ها و فرصت های استراتژیک؛
2. ریسک ها و فرصت های عملیاتی؛
3. ریسک ها و فرصت های گزارش دهی؛ و
4. ریسک ها و فرصت های انطباق.
در حوزه های فرآیندهای سازمانی و ذینفعان و التزام به انطباق ارزیابی می نماید.

ریسک های HSE
ارزیابی ریسک های HSE در شرکت با متدهای ذیل انجام می پذیرد:
1- آنالیز خطرات شغل (JHA – Job Hazard Analysis)؛
2- تجزیه و تحلیل حالات شکست و پیامدهای آن (FMEA – Failure modes and effects analysis)؛ و
3- ارزیابی جنبه های زیست محیطی (ERA – Environmental Risk Assessment) با رویکرد چرخه عمر سیستم