loader image

مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک در شرکت سامان محیط بر اساس 3 فرآیند ذیل صورت می پذیرد: 1- تعریف مفاهیم کسب و کار و چشم انداز بلند مدت این فرآیند شامل گام های ذیل می باشد: ارزیابی محیط خارجی و ارزیابی محیط داخلی و تدوین ماتریس IEFE؛ و تبیین چشم انداز استراتژیک شامل تعیین اهداف بنیادین (BHAG)، تعریف چشم انداز استراتژیک و تعیین موقعیت استراتژیک سازمان. 2- پرورش و توسعه استراتژی کسب و کار این فرآیند شامل گام های ذیل می باشد: تدوین بیانیه ماموریت؛ تعریف گزینه های استراتژیک بر اساس تجزیه و تحلیل SWOT ؛ شناسایی اولویت های استراتژیک - ماتریس برنامه‌ریزی استراتژیک کمی (QSPM)؛ طراحی سازمانی؛ پرورش و استقرار اهداف بلند مدت سازمان بر اساس کارت ارزیابی متوزن و تدوین نقشه استراتژیک؛ و تعیین اهداف، شاخص ها و برنامه های عملیاتی واحدهای مدیریتی شرکت. 3- اجرا و سنجش برنامه های استراتژیک این فرآیند شامل گام های ذیل می باشد: پرورش و توسعه برنامه‌های عملیاتی استراتژیک شامل تعریف ارزش ها و ارزیابی برنامه های عملیاتی از منظر خلق ارزش و هزینه - فرصت؛ پرورش شاخص های عملکرد؛ اجرای برنامه های استراتژیک؛ و پایش برنامه های استراتژیک.

مدیریت ایمنی، سلامت و محیط زیست (HSE)

با توجه به پیچیدگی و ماهیت های مختلف در عملیات های اجرایی، شرکت سامان محیط دارای طیف گسترده ای از ریسک ها و جنبه های HSE می باشد. لذا برای کنترل این ریسک ها و جنبه های عملیاتی برنامه ریزی های مناسب و دقیق صورت می پذیرد که شامل گام های ذیل است: 1- ارزیابی ریسک ها و جنبه های عملیات؛ 2- تعیین معیارهای عملیات؛ 3- آموزش؛ 4- نظارت بر عملیات؛ و 5- پایش، بازنگری و بهبود.

مدیریت فرآیندهای سازمانی (BPM)

شرکت سامان محیط جهت دسترسی به فرآیندهای سازمانی کارا و اثربخش، اقدام به استقرار مدیریت فرآیندهای سازمانی بر اساس متدولوژی (DMEMO) جهت مهندسی مجدد، استقرار و بهبود فرآیندهای سازمانی نموده است. این فرآیند شامل گام های ذیل است: 1. طراحی (Design) 2. مدل‌سازی (Modeling) 3. اجرا (Execute) 4. پایش (Monitor) 5. بهبود (Optimize)

مدیریت ریسک

با توجه به ضرورت تبیین رویکرد فعال یا پیشگیرانه (Pro-Active) در خصوص ریسک ها و فرصت ها، فرآیند مدیریت ریسک در شرکت سامان محیط بر اساس استاندارد ISO 31000:2018 استقرار یافته است. مدیریت ریسک، برنامه‌ریزی برای ریسک‌هایی که برای سازمان باعث ایجاد تهدید یا فرصت می‌شود، قبل از ایجاد آنها است. فرآیند مدیریت ریسک در طول عمر سیستم جهت تسریع و تسهیل در دستیابی به اهداف، انجام و پیاده‌سازی شده و نتایج این فرآیند مبنای تصمیم‌گیری‌ها در شرکت سامان محیط خواهد بود. عناصر فرآيند مديريت ريسك شامل موارد ذیل است: 1- تبادل اطلاعات و مشاوره؛ 2- دامنه، محتوا و معیار؛ 3- ارزيابي ريسك (شامل شناسايي ريسك، تحليل ريسك و سنجش ريسك)؛ 4- پاسخ به ريسك؛ 5- پايش و بازنگري؛ و 6- مستندسازی و گزارش‌دهی.

مدیریت دانش

شرکت سامان محیط با هدف جمع‌آوري، ساختاردهی و مدیریت دانش و تجربه، ایجاد دسترسی مطلوب براي استفاده کنندگان از تجربیات و دانش مرتبط، انتشار و توسعه و به‌اشتراك‌گذاري تجارب و دانش، ایجاد تعامل بین دانش، کسب و کار و نتایج سازمان و استفاده و بهره‌برداري از دانش‎ها و اطلاعات ایجاد شده، اقدام به استقرار فرآیند مدیریت دانش نموده است. این فرآیند شامل گام های ذیل است: 1- شناسایی دانش 2- ایجاد دانش 3- ذخیره دانش 4- به ‌اشتراک‌گذاری دانش 5- پیاده‌سازی دانش

مدیریت تغییر (MOC)

برای دستیابی به سود، ایجاد تغییرات ضروری است. تغییرات می‌تواند مرتبط با هر بخشی از فرایندها مثل ورودی، منابع، افراد، فعالیت‌ها، کنترل‌ها، معیارها، خروجی و غیره باشد. ضروری است که تغییرات برای سازمان سودمند بوده و دقیقا اعمال گردد. علاوه بر این، توجه به ریسک‌ها و فرصت‌های جدید نیز بایستی همواره مدنظر قرار گیرد. لذا شرکت سامان محیط اقدام به استقرار فرآیند مدیریت تغییر بر اساس گام های ذیل نموده است: 1. درخواست تغییر؛ 2. تجزیه و تحلیل تغییر؛ 3. بررسی تغییر؛ 4. استقرار تغییر؛ و 5. پایش، بازنگری و بهبود.

مدیریت ذینفعان

فرآیند مدیریت ذینفعان در شرکت سامان محیط، یا هدف شناسایی ذینفعان و الزامات، نیازها و انتظارات آنها، مشارکت و مشاوره کارکنان و تبیین الگوهای ارتباطات استقرار یافته است. این فرآیند شامل گام های ذیل است: 1. دسته بندی و شناسایی ذینفعان؛ 2. طبقه بندی ذینفعان؛ 3. تعیین نیازها، الزامات و انتظارات ذینفعان؛ 4. برنامه ریزی و مدیریت ذینفعان؛ و 5. پایش، بازنگری و بهبود.