اعضای هیئت مدیره
علی اکبر سلطانی نژاد
رئیس هیات مدیره
ناصر مجیبیان
نائب رئیس هیات مدیره
هاشم سعیدی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره
علیرضا زند لشنی
معاونت اقتصادي، برنامه ريزي و پشتيباني و عضو هیات مدیره
محمد محجوب
معاون فنی و اجرائی و عضو هیات مدیره
میدان فاطمی - خیابان شهید گمنام - خیابان پیروزه - کوچه 2/1 - پلاک 78
021-41017
©2022 Saman Mohit, All Right Reserved