گواهینامه ها
انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران
گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران
IMS - گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه
ISO 31000:2018 - گواهینامه سیستم مدیریت ریسک
ISO 14001:2015 - گواهینامه سیستم مدیریت محیط زیست
ISO 45001:2018 - گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی
ISO 9001:2015 - گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت
تایید صلاحیت مسئول ایمنی
میدان فاطمی - خیابان شهید گمنام - خیابان پیروزه - کوچه 2/1 - پلاک 78
021-41017
©2022 Saman Mohit, All Right Reserved