مدیریت ریسک
ریسک ها و فرصت ها
ریسک ها و فرصت ها می توانند اثرات کوتاه، میان و بلندمدت بر دستیابی سازمان به اهداف داشته باشد. این اثرات می تواند بصورت مثبت یا منفی بر هزینه ها، کیفیت، اعتبار، محدوده و زمان تبیین گردد. این ریسک ها و فرصت ها با ماهیت های گوناگون در شرایط مختلف ظاهر می شوند که متناسب با این ماهیت ها اقدام به طراحی و تدوین طرح های برخورد مناسب می گردد.
شرکت سامان محیط انواع ریسک ها و فرصت ها شامل:
1. ریسک ها و فرصت های استراتژیک؛
2. ریسک ها و فرصت های عملیاتی؛
3. ریسک ها و فرصت های گزارش دهی؛ و
4. ریسک ها و فرصت های انطباق.
در حوزه های فرآیندهای سازمانی و ذینفعان و التزام به انطباق ارزیابی می نماید.
ریسک های HSE
ارزیابی ریسک های HSE در شرکت با متدهای ذیل انجام می پذیرد:
1- آنالیز خطرات شغل (JHA - Job Hazard Analysis)؛
2- تجزیه و تحلیل حالات شکست و پیامدهای آن (FMEA - Failure modes and effects analysis)؛ و
3- ارزیابی جنبه های زیست محیطی (ERA - Environmental Risk Assessment) با رویکرد چرخه عمر سیستم
میدان فاطمی - خیابان شهید گمنام - خیابان پیروزه - کوچه 2/1 - پلاک 78
021-41017
©2022 Saman Mohit, All Right Reserved