پروژه ها
ارمند مشارکت
تاریخ قرارداد
1389/02/18
کارفرما
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
دستگاه نظارت
مهندسین مشاور هراز راه
مدت اولیه قرارداد
9 ماه
مبلغ قرارداد
27/911/003/100 ریال
استان
چهارمحال و بختیاری
وضعیت
اختتام
درصد پیشرفت پروژه
درصد پیشرفت ریالی
100 درصد
درصد پیشرفت فیزیکی
100 درصد
شرح و حجم آیتم ها
بتن ریزی
4200 متر مکعب
آرماتور بندی
376 تن
پی کنی
41176 متر مکعب
قالب بندی
1600 مترمربع
خاکبرداری
1300 متر مکعب
حفاری انکر
10800 متر


میدان فاطمی - خیابان شهید گمنام - خیابان پیروزه - کوچه 2/1 - پلاک 78
021-41017
©2022 Saman Mohit, All Right Reserved